परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना। BTTM, BA & BALLB