दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

फारम यहाँ बाट डाउनलोड गर्नुहोस्

Download the .docx( word) template file & fillup the form and send it in pdf format to email address:
[email protected]

word फाइल डाउनलोड गरि आफ्नो बिबरण भरेर उल्लेखित इमेलमा pdf Formatमा पठाउनुहोस् |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *