कार्यालयमा उपस्थित भइ कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा