Bachelor in Bhot Buddhist Studies को परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्धारा ँबअगतिथ या द्यगममजष्कत क्तगमष्भक अन्तर्गत संचालन हुने Bachelor in Bhot Buddhist Studies कार्यक्रमका प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डको निम्न रोल नं का परीक्षार्थीहरुको रोल नं परीक्षा केन्द्र( काठमाडौँ) तपसिल बमोजिम तोकिएको सम्बन्धित कलेज तथा परीक्षार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Sorry, the content is protected !!