Exam Routine Published of BALLB and BTTM

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ साल भाद्र १ देखि ११ गतेसम्म सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अनुसार संचालन हुने Bachelor in Travel and Tourism Management(BTTM) २०७७ भाद्र २ गते देखि ११ गतेसम्म BALLB with honors in Buddhism विषयको प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डका परीक्षार्थीहरुको सत्रान्त परीक्षा निम्न कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *