परीक्षा तालिका २०७७ प्रकाशित गरिएको सूचना

२०७६।११।२९ गते प्रकाशित परीक्षा तालिका अनुसारको परीक्षा कोभिड –१९ को लकडाउनको कारणले मिति २०७६।१२।१८मा स्थगित परीक्षाहरु मिति २०७७।०५।०१ गते देखि संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *