Sowa Rigpa को परीक्षा फारम भर्ने सुचना

स्नातक तह Sowa Rigpa Medicine कार्यक्रमका तेस्रो, पाँचौ र सातौ सेमेस्टरको नियमित तथा मौका परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीहरुले यही २०७६ साल कार्तिक ५ गते देखी ११ गते सम्म नियमित शुल्क र २०७६ कार्तिक १२ गते देखी १८ गते सम्म दोब्बर शुल्क बुझाइ फारम भर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *