स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना


लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन संकाय, डीनको कार्यालयबाट सेमेष्टर प्रणालीमा आधारित शैक्षिक वर्ष २०२० को स्नातकोत्तर तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यव्रmम देहाय बमोजिम सञ्चालन हुनेभएकोले सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
आवेदनको लागि न्यूनतम योग्यता
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्दछ । (तेश्रो वर्षको नतीजा पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरु पनि पवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन)
भर्ना तालिका
आवेदन बुझाउने अन्तिम मितिः माघ ७ सम्म
आवेदन दस्तुर ः रु ५००
प्रवेश परीक्षा ः माघ ८
अन्तरवार्ता ः माघ ९
नतीजा प्रकाशन ः माघ १०
विद्यार्थी भर्ना ः माघ ११–१४
कक्षा प्रारम्भ ः माघ १५
आवेदन फाराम प्राप्त
आवेदन फाराम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस र सम्बन्धित विषयको सम्बन्धना प्राप्त कलेजबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ साथै यस विश्वविद्यालयको वेभसाइट दिग।भमग।लउ बाटसमेत प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रवेश परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालयको वेभसाइटमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

आवेदन फाराम बुझाउने स्थानः
विद्यार्थीले भर्ना हुन चाहेको विषय संग सम्बन्धित सम्बन्धन प्राप्त कलेज वा केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनी
Online Form : https://lbu.edu.np/masters-application/

स्नातकोत्तर तहमा पठनपाठन हुने विषयहरु
१. थेरवाद बुद्धिजम
२. एप्लाइड बुद्धिजम
३. महायान बुद्धिजम
४. बुद्धिजम एण्ड पिस स्टडिज
५. बुद्धिजम एण्ड हिमालयन स्टडिज
६. बौद्ध अध्ययन
७. एक्सपिरेन्सियल बुद्धिष्ट ऐजुकेशन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *