सुरक्षा गार्ड सेवाको लागि प्राप्त प्रस्ताबहरु खोल्ने सम्बन्धमा