परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनी, रुपन्देहीद्वारा बार्षिक ÷ सेमेष्टर प्रणाली अनुसार संचालन हुने निम्नानुसारका परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुले २०७७ श्रावण १२ गते देखि १८ गते सम्म नियमित दस्तुर र श्रावण १९ गते देखि २५ गते सम्म दोब्बर दस्तुुर तिरी परीक्षा आवेदन फारम भर्न÷ भराउन हुन सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *